Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Sarlinin palvelut pienentävät ilmastovaikutuksia mitattavasti: esimerkkinä biokaasupumppaamot ja Sarlin Balance

Päästöjen vähentäminen on tärkeää omassa toiminnassamme ja palveluissamme.
Lue lisää

Meille on tärkeää huolehtia yhteisestä ympäristöstämme ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen palveluidemme kautta. On olennaista että tunnemme yrityksemme hiilijalan- ja kädenjäljet, mikä antaa laskettua dataa yrityksemme ilmastotilasta.

Sarlinin hiilijalanjälki ja -kädenjälki on laskettu Mitro Misenkon vuonna 2023 julkaistussa Aalto-yliopiston diplomityössä, joka analysoi Sarlin Oy:n hiilijalanjälkeä sekä Sarlinin avainteknologioiden positiivista ilmastovaikutusta, hiilikädenjälkeä. Diplomityö on julkaistu Aalto Thesis Databasen kautta.

Kasvihuonekaasuprotokollaan (GHG) perustuvassa laskennassa selvisi, että Sarlin Oy on tehnyt myönteisiä toimia vähentääkseen oman toimintansa hiilijalanjälkeään ja lisätäkseen hiilikädenjälkeään. Tarjoamamme keskeiset teknologiat voivat merkittävästi vähentää kasvihuonekaasuja verrattuna toisiin yleisesti käytettäviin ratkaisuihin. Tässä artikkelissa avaamme ratkaisuja, jotka todennetusti auttavat asiakkaitamme vähentämään kasvihuonepäästöjä.

Lue, kuinka hiilijalanjäljen ja -kädenjäljen laskenta tehtiin: Sarlinin hiilikädenjälki on mitatusti positiivinen – Palvelumme tuottavat myönteisiä ympäristövaikutuksia

Hiilikädenjälkiteknologiat auttavat vähentämään kasvihuonekaasuja 

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan ratkaisuja, jotka tuottavat positiivisia ilmastovaikutuksia, auttaen vähentämään kasvihuonekaasuja verrokkiratkaisuihin nähden. 

Hiilikädenjälkeä tarkastellaan tässä kahden teknologian kautta:

 • Sarlin Balance, joka ohjaa ja optimoi suurten teollisuuslaitosten paineilmajärjestelmiä.
 • Biokaasumpumppaamot, jotka mahdollistavat kaatopaikoilta metaanin keräämisen ja ehkäisevät sen pääsyä ilmakehään.

Lisäksi kokonaisluvuissa on huomioitu nämä Sarlinin teknologiat:

 • HSY:lle toimitettu vedenkäsittelyn ratkaisu, joka poistaa metaania jätevedestä, sekä muuttaa metaanin biokaasuksi, jota voi käyttää esim. kaasumoottoreissa polttoaineena.
 • LNG- ja CNG -asemat, jotka mahdollistavat nesteytetyn sekä kompressoidun maakaasun käyttämistä polttoaineena.

Sarlin Balance parantaa teollisuuden paineilmalaitteiden energiatehokkuutta 

Paineilmalaitteet ovat merkittäviä energiankuluttajia teollisuudessa, sillä niiden osuus on keskimäärin jopa 10 % teollisuuslaitosten energiankulutuksesta. Usein tilanne on se, että järjestelmä koostuu useiden eri merkkien ja toimittajien kompressoreista, joita ei voi ohjata keskitetysti. 

Sarlin Balance mahdollistaa paineilmajärjestelmän keskitetyn hallinnan ja yhdenmukaisen painetason koko paineilmajärjestelmään. Järjestelmään voi liittää eri valmistajien kompressoreja, jotta niiden hallinta yhtenäistyy. Sarlin Balancen avulla voi saavuttaa keskimäärin jopa 30 % energiansäästöä verrattuna paineilmajärjestelmiin, joissa ei ole käytössä Sarlin Balancea. 

Sarlin Balancen toimintaperiaate:

 • Järjestelmän eri puolille sijoitetaan sensoreita, joiden avulla saadaan reaaliaikainen paineilmajärjestelmän valvonta.
 • Koko järjestelmään saadaan tasainen painetaso, mikä vähentää energiahukkaa.
 • Energiankulutusta voi tarkastella ja optimoida koko järjestelmän tasolla.
 • Kulutuspoikkeamat voi havaita helposti.

Vuodesta 2017 Sarlin Balance on säästänyt yli 30 kilotonnia hiilidioksidipäästöjä globaalisti.

Taulukko: Koottu data kaikista maailmanlaajuisesti käytössä olevista Sarlin Balance-järjestelmistä. Päästöt on laskettu 10% säästöolettamuksella, mutta keskimäärin Sarlin Balancen lupaama säästö on 15-30%.

VuosiKompressorin teho Balance-ohjauksen alaisena [MW]Säästetyt hiilidioksidipäästöt [kt CO2e]
20174.881.62
20188.712.88
201939.954.13
20209.603.18
202117.345.74
Yhteensä137.5736.00

Biokaasupumppaamot ehkäisevät metaanin vapautumista ilmakehään

Biokaasupumppaamot ovat ratkaisevassa roolissa, jotta biokaasu voidaan käsitellä turvalliseen muotoon. Biokaasu on ympäristöystävällinen ja kiertotalouden mukainen voimanlähde, jota syntyy orgaanisen aineksen, kuten biojätteen, maatalousjätteen tai muiden biologisten materiaalien hajoamisen seurauksena anaerobisissa olosuhteissa. 

Jotta biokaasua voi käyttää ympäristöystävällisesti, tulee se käsitellä oikein ja välttää metaanin pääsyä ilmakehään.

Biokaasun energiasisällöstä merkittävä osuus koostuu metaanista, joka on erittäin voimakas kasvihuonekaasu. Metaanin talteenotto esimerkiksi kaatopaikoilta on olennaista, jotta metaanin vapautumista ilmakehään voidaan välttää. 

Sarlin tarjoaa biokaasupumppaamoja, jotka keräävät, kuivaavat, paineistavat ja puhdistavat orgaanisen aineksen hajoamisesta syntyvää biokaasua, ja ohjaavat sen turvallisesti energiantuotantoon tai polttoainekäyttöön. 

Biokaasun käsittelylaitokset vähentävät ilmaan vapautuvia kasvihuonekaasuja, sekä mahdollistavat uusiutuvan biokaasun käyttämistä polttoaineena.

Sarlinin hiilikädenjälkilaskennassa huomioitiin biokaasupumppaamojen tuottamat ympäristövaikutukset verrattuna siihen, että biokaasun metaani olisi päässyt ilmakehään tai se olisi soihdutettu.

Soihdutus tarkoittaa biokaasun polttamista ilmakehään, jota voidaan tehdä esimerkiksi turvallisuus- tai huoltosyistä.  Esimerkiksi kaatopaikoilla, joiden on lakisääteisesti kerättävä alueelta muodostuvaa biokaasua, soihdutusta käytetään kaasun hallitsemiseen. Tällaisissa kohteissa kerätty biokaasu voidaan joko polttaa soihdussa tai käyttää hyödyksi muissa prosesseissa. Valvomme, että kerätty kaasu joko soihdutetaan tai ohjataan mikroturbiinilaitoksiin, joissa kaasu poltetaan ja siitä tuotetulla savukaasulla generoidaan sähköä.

Vertailussa ilmeni, että biokaasumpumppaamot

 • sekä vähentävät ilmakehään pääseviä kasvihuonekaasuja
 • että mahdollistavat biokaasun käyttämistä polttoaineena. 

Hiilijalanjälki mittaa ihmisen toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä, kun taas kädenjälki viittaa positiivisiin ympäristövaikutuksiin.

Taulukko, metaanin määrä: CO2-päästöjä voidaan vähentää merkittävästi, kun metaani poltetaan laitoksessa sen sijaan, että se päästetään vapaasti ilmakehään.

201720182019202020212022
Kaasun kokonaisvolyymi [MNm³]823788993109010301010
Metaanin osuus [MNm³]25.522.816.117.91512.2
Metaanin massa [kt]18.316.411.612.810.78.8
CO2-päästöt perustuen CH4 [kt] jos päästetään suoraan ilmakehään153013709721080901736
CO2-päästöt kun CH4 poltetaan laitoksessa [kt]50.245.031.835.229.524.1
Vapaasti leijuvan CH4 vähennys verrattuna poltettuun CH4 [kt]148013309401040871712

Kun kaatopaikat tuottavat kaasua orgaanisesta jätteestä, kaasu vapautuu maaperästä ilmakehään. Tämä kaasu kerätään, suodatetaan ja käsitellään edelleen, missä metaani erotetaan kokonaiskaasusta.

Kaatopaikkojen penkkojen keräimistä vastaanotetun kaasun metaanipitoisuus mitataan järjestelmän antureiden avulla, ja tässä laskelmassa käytetty todellinen metaanipitoisuus saatiin ottamalla mitattu prosentuaalinen osuus kaasun kokonaismäärästä ja muuttamalla se massapitoisuudeksi.

Metaanin massa johdettiin edelleen, jotta voitiin vertailla laskennallisesti, mitä vaikutuksia olisi, jos kyseinen metaani päästettäisiin polttamisen sijaan vapaasti ilmakehään. Hiilidioksidipäästöt (CO2), jotka perustuvat metaaniin (CH4), jos se päästetään vapaasti ilmakehään, perustuvat oletukseen, että 1 kg metaania vastaa 84 kg hiilidioksidia.

Sarlinin hiilikädenjälki

Taulukko osoittaa hiilikädenjälkilaskennan tulosta, jossa on huomioitu kaikki mainitut teknologiat. Data osoittaa, että kokonaispäästöjen vähentämisessä on jatkuvasti onnistuttu.

Taulukko: Kokonaispäästöjen vähentäminen.

201720182019202020212022
Sarlin Balance [kt]202327303636
Biokaasun pumppauslaitokset [kt]150014009401000870710
CNG/LNG-asemat [kt]92001600018000230001800017000
HSY (vedenkäsittely) [kt]290029002900290029002900
Hiilikädenjälki [Mt]162229292323

Hiilijalanjäljen laskennasta kehitysideoita CO2-jäljen pienentämiseen

Ympäristövaikutustemme arvioinnin toinen osuus koostuu hiilijalanjäljen laskennasta, josta saamme tietoa toimintamme vaikutuksista ympäristöön. Tiedon avulla voimme kehittää toimintaamme vähempipäästöiseksi.

Hiilijalanjäljen laskennan luvut ovat peräisin palveluntarjoajilta. Esimerkiksi energiankulutuksen luvut ovat Oomi Energialta, jonka sähköä Sarlinin toimistotiloissa käytetään.

Taulukko: Hiilijalanjälki, joka muodostuu Sarlinin toiminnasta.

Hiilijalanjälki [tonneja/CO2]201720182019202020212022
Lämmitys200150140100110120
Sähkö928470597060
Jätehuolto3.82.95.42.73.83.0
Liikematkustus, henkilöautot ym.190170190140130130
Lennot 21014012037530
Logistiikka 91928910013070
Yhteensä780630620440450410
Hiilijalanjälki [kt]0.780.630.620.440.450.41

Hiilijalanjälkilaskennan havaintoja: 

 • Reittisuunnittelun avulla huoltohenkilöstön ajokilometrejä voidaan vähentää palvelusta tinkimättä.
 • Ajoneuvoissa voi suosia vähempipäästöisiä vaihtoehtoja, kuten biopolttoainetta, uusiutuvaa polttoainetta tai sähköä.
 • Energiatehokkuusparannuksia voi tehdä mm. suosimalla uusiutuvaa energiaa.
 • Lämmityksen hiilidioksidipäästöt tulevat lähivuosina pienenemään merkittävästi, sillä kaukolämmityksen tarjoaja Vantaan Energia vähentää jatkuvasti päästöjään ja tähtää hiilinegatiiviseen toimintaan vuoteen 2030 mennessä. 

Lisäksi olemme asettaneet jo aiemmin tavoitteita, jotka koskettavat energiansäästöä, CO2-säästöä sekä uusia alkavia projekteja, joista suurimman osan tulee perustua uusiutuvaa energiaa käyttävin ratkaisuihin. 

Laskennasta saatu data kertoo, että otamme oikeita askeleita ympäristön vuoksi. Työmme energiatehokkaan ja ympäristöystävällisemmän maailman puolesta jatkuu - sekä palveluidemme kautta että oman toimintamme parissa!

Lue seuraavaksi: Sarlin mukana Kiertokapulan toteuttamassa mikroturbiinilaitoshankkeessa

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.