Ratkaisut

Paineilmaratkaisut

Teollisen paineilman laajin palveluvalikoima.

Kaasu- ja energiatekniikan ratkaisut

Energiatehokasta kaasua teollisuuden tarpeisiin.

Automaatioratkaisut

Poista kitkaa tehokkuuden tieltä.

Digitaaliset ratkaisut

Älykkäät ja datalähtöiset ratkaisut teollisuuteen.

Palvelut
Tuotteet

Älykäs kunnossapito pohjaa faktaan

Älykäs kunnossapito on reaali­aikaiseen mittaukseen ja tie­don analyysiin perustuva ko­konaisuus. Se liittyy kaikkeen ylläpidettävään toimintaan, jota halutaan valvoa ja ohjata sekä tehostaa nykyteknologi­alla. Älykäs kunnossapito teollisuuteen ja talotekniikaan Älykäs kunnossapito takaa teollisten laittei­den ja koneiden keskeytyksettömän toiminnan ja se soveltuu hyvin myös talotekniikkaan. Tämä mahdollistaa osaltaan maksimaalisen käyttövar­muuden sekä turvaa kilpailukyvyn muuttuvassa ympäristössä. Reaaliaikainen mittausdata […]
Lue lisää

Älykäs kunnossapito on reaali­aikaiseen mittaukseen ja tie­don analyysiin perustuva ko­konaisuus. Se liittyy kaikkeen ylläpidettävään toimintaan, jota halutaan valvoa ja ohjata sekä tehostaa nykyteknologi­alla.

Älykäs kunnossapito teollisuuteen ja talotekniikaan

Älykäs kunnossapito takaa teollisten laittei­den ja koneiden keskeytyksettömän toiminnan ja se soveltuu hyvin myös talotekniikkaan. Tämä mahdollistaa osaltaan maksimaalisen käyttövar­muuden sekä turvaa kilpailukyvyn muuttuvassa ympäristössä.

Reaaliaikainen mittausdata

Kun reaaliaikaiseen mittaukseen perustu­vaa dataa on tarve siirtää etäyhteyksien kautta, tulee tietoturvallisuuden olla kunnossa yhteyk­sien laadun ja keskitetyn hallinnan ohessa.

Ko­neenvalmistajat ja huoltopalveluoperaattorit kes­kittävät älykkään kunnossapidon hallinnoinnin yhteen kohteeseen, josta se tarjotaan palvelurat­kaisuina asiakkaille. Älykäs kunnossapito voi­daan paikallisesti integroida osaksi tuotannonoh­jausjärjestelmiä. Toiminnan yhdistävä tekijä on reaaliaikainen, luotettava data. Älykäs kunnos­sapito tarkoittaa aikaisempaa läpinäkyvämpää, tehokkaampaa ja laitevalmistajista riippumatonta toimintaa.

Älykkyys perustuu mittaukseen

Totuushan on, että asiat, joita ei mitata tapahtuvat salaa, jol­loin niitä ei myöskään voi hallita. Oikein toteutet­tuna älykäs kunnossapito tekee näkymättömästä näkyvää. Asioiden ymmärtäminen vaatii yleensä mittausta ja siinä luotettavuus on olennainen te­kijä. Historiassa on järkyttävän huonoja esimerk­kejä siitä, mihin vääristyneeseen tietoon luotta­minen on johtanut.

Nykyteknologia avuksi

Nykyteknologia helpottaa vaikkapa olosuhdemittauksia, kuten sisäilman laadun tarkkailua. Kun poikkeamat huomataan riittävän ajoissa, vältytään terveyshaittojen syntymiseltä. Mittaaminen voidaan toteuttaa hyvinkin helposti ilman monimutkaisia asennustöitä tai vaativaa käyttöönottoa. Anturiin paristot paikalleen, ja mittausdataa saadaan suoraan raporttiin. Jousta­vuutta lisää, kun anturin paikkaa eli mittauskoh­detta on helppo vaihtaa. Näin satunnaismittauk­sista voidaan siirtyä jatkuvaan online -mittauk­seen ja olosuhdevalvontaan.

Uutta teknologiaa tulee yleensäkin jatkuvasti tarjolle älykkään kunnossapidon tarpeisiin ja yk­si tällainen on AR-tekniikka eli lisätty todellisuus. Sen avulla esimerkiksi puheohjausta ja visuali­sointia käytetään avuksi huoltotilanteissa. Näin huollon ohjeistus saadaan helposti interaktiivise­na tekijän avuksi ja huoltotoimet voidaan myös dokumentoida reaaliaikaisesti. Keinoäly ja erilai­set mallinnukset tuovat entisestään lisää tehok­kuutta ja luotettavuutta kunnossapitoon.

Sarlinin älykkään kun­nossapidon toimituskokonaisuus käsittää laajim­millaan koko paketin eli langattomat mittaukset, liitynnät automaatiojärjestelmiin, keskitetysti hal­linnoitavan yhteysjärjestelmän sekä analyysien ja raporttien helpon saatavuuden myös pilvipalvelu­tasolle asti. Tämä kaikki toteutetaan ajankohtai­seen tietoturvaan pohjautuen.

kirjoittanut Pasi Torenius/Sarlin Oy Ab

Ota yhteyttä tai kysy lisää asiantuntijalta.

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella tai suoraan sinun alueesi asiantuntijaan.

Saat kopion lähettämästäsi viestistä sähköpostiisi.